Họp Chi bộ đầu năm học của trường TH&THCS Mỹ Hòa năm học 2021-2022