Ngày ban hành:
22/08/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/08/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/08/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT,trường TH&THCS Mỹ Hòa xây dựng Kế hoạch hoạt động tháng 9, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
14/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực